General Info

Conference Officials

Scientific Board

Previous Conferences


Previous Conferences


Date Location Co-Chairmen
2015 Taipei, TAIWAN Shih-Kang Fan, Da-Jeng Yao
2014 Guangzhou, CHINA Lingling Shui
2013 HONG KONG Xuming Zhang, Baiou Guan
2012 Suzhou, CHINA Ai-Qun Liu, Harpal Minhas
2011 Xi'an, CHINA Ai-Qun Liu, Harpal Minhas